Goosebumps  – Nổi da gà: Con rối sống dậy

Tác giả