06/12/2022, 23:37

Robert Louis Balfour Stevenson

Tác giả Robert Louis Stevenson là một nhà văn người Scotland, người đã sáng tác nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng trong đó có tiểu thuyết Đảo giấu vàng và Bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Stevenson sinh tại Edinburgh Scotland trong một gia đình trí thức.