Emily Barr

Tác giả Emily Barr là một nhà văn và tiểu thuyết gia du lịch người Anh, tác giả của 12 cuốn tiểu thuyết dành cho người lớn, bắt đầu với Ba lô vào năm 2001.