07/12/2022, 00:23

Bernhard Schlink

Tác giả Bernhard Schlink là giáo sư tại Đại học Humbolt ở Berlin. Một số tiểu thuyết do ông sáng tác và trở thành Bestseller