Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 29/04/2016   Phiên bản thử nghiệm 2015