Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 26/11/2015   Phiên bản thử nghiệm 2015