Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 02/05/2016   Phiên bản thử nghiệm 2015