Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 28/05/2015   Phiên bản thử nghiệm 2015