Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 25/11/2015   Phiên bản thử nghiệm 2015