Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 30/06/2015   Phiên bản thử nghiệm 2015