Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 01/09/2014    

Vòng quanh thế giới