Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 18/04/2014    

Vòng quanh thế giới