Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 01/11/2014    

Vòng quanh thế giới