Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 30/09/2014    

Vòng quanh thế giới