Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 01/10/2014    

Vòng quanh thế giới