Điểm tin 24h Cập nhật vào ngày 31/07/2014    

Vòng quanh thế giới